logo

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ AÇIKLAMALARI …

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık, 1948’den bu yana her yıl aynı gün İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Kamu ve sivil yetkililer, günün anlamını ifade eden açıklamalar yapıyorlar.

10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeni ile yayın kuruluşumuza ulaşan açıklamalar şöyle :


ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ

Bilindiği üzere İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği 10 Aralık 1948’den bu yana her yıl bugün kutlanmaktadır.

Bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda yapılan etkinliklerde kişi hak ve özgürlükleri tanıtılmakta ve anlatılmaktadır.

İnsanın en önemli ve anlamlı hakkı hiç şüphe yok ki yaşama hakkıdır. Bunu din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, eşitlik gibi duygu ve davranışları ön plana çıkaran hakların tümü takip eder.

Yaşama hakkı, düşünme, eğitim, öğretim, çalışma, özgürlük ve kişi güvenliği ve benzeri haklar ile de desteklenmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre herkes bütün haklar ve özgürlüklerden yararlanabilir.

İnsan temel hak ve özgürlüklerine gerekli özeni ve saygıyı göstermeyen devlet ya da milletler hiçbir zaman toplumsal barışı sağlayamazlar.

Toplumda huzur, güven ve barış ortamının tesis edilmesi ancak insan hak ve özgürlüklerine gereken saygıyı göstermekle mümkün olacaktır.

Ülkemiz insan hakları ve temel hak ve özgürlükler konusunda diğer ülkelerle aynı ilke, değer ve amaçları paylaşmakta, ülkemizde insan haklarının her yönüyle korunması ve daha iyi noktalara ulaşılmasına özen gösterilmekte ve bu konuda özellikle son yıllarda önemli adımlar atılmaktadır.

Toplumu oluşturan bireylerin kanunlar önünde eşitliğine ve ayrımcılığa uğramamalarına dayanan, hukukun üstünlüğü ilkesi ile korunan, ‘’insan haklarına saygı’’ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasına göre değiştirilemez niteliklerdendir.

İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız eşitlik ilkesini ön plana çıkararak insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere gereken ihtimamı göstermektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, insan hak ve özgürlüklerinin her zaman tam anlamıyla korunup gözetildiği, saygıyla yaklaşıldığı, ayrımcılık ve ihlallerin yapılmadığı bir dünyada yaşamak dileğiyle, saygıdeğer halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum.


KDZ. EREĞLİ KAYMAKAMI SAYIN İSMAİL ÇORUMLUOĞLU

Ülkemizde, 6 Nisan 1949’dan bu yana, İnsan Hakları Evrensel Beyanname’sinin BM Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık tarihi “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılar sağlayan Ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuş ve bu konuda da önemli sözleşmelere imza atmıştır.

İnsan hakları, her Ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerler olup, Ülkemizde de İnsan Hakları standartlarının en üst düzeye getirilmesi amacıyla, son yıllarda birçok önemli adımlar atılmıştır.

Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi Ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda yapılan çalışmalar bizleri daha ileri taşımaktadır.

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” vesilesiyle, Ülkemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ırk, renk, cinsiyet, dil, din, görüş, ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin birlik ve beraberlik ortamında yaşanacağının altını bir kez daha çiziyor, tüm insanların huzur, dostluk ve barış içerisinde geçireceği güzel günler temenni ediyorum.


KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK

“Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği gün olan Dünya İnsan hakları günü… İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün insanlığın üzerinde birleştiği çok önemli temel bir metin… Ama bu bugün hala, pek çok ülkede ve ülkemizde, hedefler halinde kalmaya devam ediyor. İnsanlık, en temel insan haklarının hayata geçirilmesi konusunda bile henüz yolun çok başında…

Bugün, insanlık onurunun gerektirdiği, vazgeçilemez, devredilemez haklardan,  özgürlükten, adaletten, dünya barışının temeli olan ilkelerden ısrarla söz edeceğimiz bir gün. İnsanlık vicdanı, hukuk rejimi, insanlık değerleri, eşitlik gibi kavramları yeniden vurgulayacağız.

Bildirgenin en yaşamsal maddelerinden bazılarını hatırlayalım:

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya… herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Yaşamak, hürriyet ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından yararlanma hakkına sahiptir.

Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.

Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına sahiptir.

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır…

Sadece bu maddeleri hatırlamak bile alınacak ne kadar yol olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Her insan bu haklara doğduğu anda sahip olur. Bunlardan asla feragat edilemez ve hukukun güvencesi altında olması gerekir. Devletin birincil sorumluluğu bunları korumak, geliştirmektir.

Kağıt üzerinde imzalanmış ve kabul edilmiş bu haklar ne yazık ki yeterince hayata aktarılmıyor. Sadece yasalardan değil, uygulamalardan kaynaklanan ciddi insan hakkı ihlalleri yaşandığını biliyoruz. Türkiye, sözleşmelerin imzalanması konusunda her zaman ön planda olmuştur. Fakat eğitimde, hukukta, adalet sisteminde, kültürel hayatımızda bunların hayata geçmesini, kağıt üzerinde kalmamasını istiyoruz. 

İnsan hakları için mücadele, insan olmanın bir gereğidir. Hepimiz bu mücadelede birleşelim.

İnsan, haklarıyla insandır. Bu haklardan asla vazgeçmeyeceğiz.”


AK PARTİ KDZ. EREĞLİ İLÇE BAŞKANI SAFFET BOZKURT

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve 1948 yılından bu yana her yıl kutlanmaktadır. Bizler de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün 72. yılını kutladığımız bugün de insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olmanın gururunu yaşamaktayız.

İnsan hakları; insanın sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu, devredilemez ve vazgeçilemez, herhangi bir statüye veya şarta bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu haklar üstün ve öncelikli ahlaki değerlerdir. Çünkü bu haklar insanın varlığını ve onurunu korur; insana insanca yaşama imkânı sağlar.

İnsan haklarının temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklar, devletimizin ve hukukun güvencesi altındadır. İnsanın en temel hakkı olan yaşama, düşünce, çalışma, eğitim gibi bir dizi özgürlüğü anayasamızda değişmez kurallara bağlanarak, yasal güvence altına alınmıştır.

Bugün bir ülkenin uygarlık düzeyi; ekonomik kalkınmışlığı, bilimsel ve teknolojik alanda yakaladığı başarılar kadar, insan hakları ve demokrasi kültürünün gelişimiyle de ölçülmektedir. Bu nedenle insan hakları kavramı, çağdaş demokratik sistemin ‘olmazsa olmazlarından’ biridir. Ülkemizde de Cumhuriyetin kuruluşundan beri gerek devlet gerek toplum açısından insan haklarının korunması, daha fazla önem kazanmıştır.

Hepimiz bir birey ve insan olarak, evrensel bir değer olan insan haklarının yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için daha duyarlı olmalı, özellikle çocuklarımızın insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, daha gelişmiş ve özgür bir toplum yaratmaya katkıda bulunmalıyız.

Ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası, ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda ülkemiz lider, güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir.

Bu vesileyle ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü’ kutluyor; insanlık için kalıcı bir barışa, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum.


BEÜ REKTÖRÜ PROF. DR MUSTAFA ÇUFALI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72.   yıldönümünde Zonguldaklı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutlar; insanlık ailesine  sağlık, barış, huzur ve adalet içinde bir yaşam dilerim.


Share
566 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ