logo

KDZ EREĞLİSİ GELENEKSEL EV/BİNA STOKUNUN SAĞLIKLAŞTIRILMASI PROJESİ

Kdz Ereğlisi Kent Konseyi Tarihi Doku ve Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu başkanlığını yürüttüğüm dönemde, 15 Aralık 2009 tarihinde yazı başlığındaki projeyi, çalışma grubu arkadaşlarımla birlikte hazırlayıp Belediye Başkanlığına sunulmak üzere vermiştim.

Projenin amacı; Ereğli kentinde mevcut koruma kapsamında ve sit alanındaki geleneksel konut stoku ve birikimlerinin sağlıklaştırılarak geliştirilmesi ve kullanıma sunulması için geleneksel yapıların durum tespitinin yapılması idi.

Projeye gerekçe olarak; tarihi konut alanlarında çözümü gerekli sorunların varlığı, konunun özellikle konut alanlarında yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymakta, konut konusu ile ilgili kuruluşların yasal, yönetsel, parasal veya teknik araçların koruma olgusu içinde yer almaları boyutunu gündeme getirmesi gösterilmiştir.

Koruma çalışmalarının konusu yasal olarak tanımlanmış sit alanları ve yapılar olacaktı. Bu tanımlamalarda, yapıların tarihi, mimari değerleri yönlendirici ölçütler olacaktı.

Proje için; tarihi çevrelerde konutların iyileştirilmesi tartışmalarının yapılabilmesi için, koruma çalışmalarının birimleri olan yapılarla, sağlıklaştırma çalışmalarının birimleri olan konutlar arasındaki ilişkinin araştırılması, bu çerçevede tanımlar ve ölçütler üzerinde durulması önem sunmaktadır. Bu amaçla tanımlı bir sit alanı içinde, yapı ve konut birimlerini konu alan bir tespit çalışması yürütülerek, tarihi dokuda sağlıklaştırma sorunlarının tanımı yapılmaya çalışılacaktı.

Projede alan çalışması için, konut dokusunun özgün özelliklerini koruyan eski yapıların yer aldığı sur içi ve sur dışı Ereğli-Yenimahalle bölgesi çalışma alanı seçilmişti. Çalışma alanı içinde yapı nitelik ve türü ne olursa olsun, tüm geleneksel yapılarla ilgili veriler toplanacaktı. Yapılarda tescilli kültür varlığı olan yapılarla geleneksel nitelikli yapılar incelenecek; yapı stoku, nitelik ve nicelik olarak ne durumdadır, bu stok yeterli kullanılmakta mıdır, yapıların temel sorunları nelerdir ve ilk gözlemlere göre bu yapıların kullanımlarına yönelik potansiyeli nedir? sorularına  yanıt aranacak ve veriler toplanacaktı.

Yapı özellikleri, yapım sistemi ve malzemeleri, kullanım şekli ve yapılardaki değişikliklere dönük bilgi, iç-dış tespit formları ile toplanacaktı. Eskiz planları, mekanlarda en, boy ölçüleri alınarak çizdirilecek, içte ve dışta fotoğraf tespitleri yapılacaktı. Fiziki yapı, sosyal yapı ilişkilerinin kurulabilmesi için, kapsamlı bir sosyal anket uygulaması yapılarak kullanıcılara veya ev sahiplerine dönük bilgiler derlenecekti.

Proje ekibinde mimar, şehir planlamacısı, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, arkeolog, çevre mühendisi, tarihçi gibi meslek adamları ile sekreter, fotoğrafçı, harita mühendisi, istatistikçi ve analist gibi teknik kadro bulunacaktı.

Proje yürürlüğe geçirilmeden önce hazırlanan Kdz Ereğlisi Konut Stokunun Sağlıklaştırılması Projesi’ne gerekçe teşkil edecek ön rapor hazırlanarak Ereğli’de mevcut eski konutların mevcut durumları ve elden geçirilmelerinin zorunluluğu dile getirilmiştir. Saptanmış yapısal, kullanıcıdan kaynaklanan, çevresel sorunları açıklanmıştır. Dolayısıyla mevcut durumlarıyla geleneksel konutların kullanım güçlükleri, korunması ve yaşatılması gerekliliği, kullanılma olanak ve potansiyelleri ifade edilmiş ve tespit edilen konutlar ve bulundukları mekanlar belirtilmiştir.

Sonra konut stokunun fiziki ve yapısal durumlarını belirlemeye yarayan anket ile konut sahiplerine yönelik anketler kullanılarak gerekli veriler toplanmıştı. İç ve dış fotoğrafları alındı, bina krokileri çizildi ve bir sunum haline getirildi.

Toplanan done ve veriler Kent Konseyi Başkanlığı’na sunuldu. Bu çalışmada Kdz Ereğli Tarih, Doğa ve Kültürünü Yaşatma Derneği’nin üyelerinin katkı ve fedakarlıkları övgüye değerdi.

Ancak biz Kent Konseyi’nin Tarihi Doku ve Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu üyeleri olarak belediyemizden onay ve start kararı beklerken bir de gördük ki; birileri çıkmış, çalışma grubunun hazırladığı, emek verdiği tüm verileri, fotoğrafları, krokileri kullanarak kendine mal etmiş ve bunları belediyenin imkanlarını da kullanarak kitaplaştırmış…

Tüm çalışma grubu arkadaşlarımın olduğu gibi benim de içim ‘cızz’ etmişti… Bunu anlamamız gerçekten mümkün değildi ve hala da değil…

Etiketler:
Share
869 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ